การใช้งาน Angular ร่วมกับ Datatables เรียกใช้ข้อมูลจาก .NET Core แบบ Server-side

วันที่: 18 ก.พ. 2565 09:48 น.

การใช้งาน Angular ร่วมกับ Datatables เรียกใช้ข้อมูลจาก .NET Core แบบ Server-side

จากบทความที่แล้วเราได้รู้วิธีการใช้งาน Angular ร่วมกับ Datatables เรียกใช้ข้อมูลจาก PHP และ MySQL แบบ Server-side ไปแล้ว ในบทความนี้เรามาดูการเรียกใช้ไปยัง .NET Core กันบ้าง ในเคสนี้จะใช้ Angular จากบทความนี้นะ ไปอ่านครับ --> การใช้งาน Angular ร่วมกับ Datatables เรียกใช้ข้อมูลจาก PHP และ MySQL แบบ Server-side

เริ่มจากไฟล์ Models/Persons.cs

namespace datatables_api_tutorial.Models
{
  public class Persons
  {
    public int id { get; set; }
    public string firstName { get; set; }
    public string lastName { get; set; }
  }
}

ไฟล์ Data/DataContext.cs

using datatables_api_tutorial.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace datatables_api_tutorial.Data
{
  public class DataContext : DbContext
  {
    public DataContext(DbContextOptions options) : base(options)
    {
    }

    public DbSet<Persons> Persons { get; set; }
  }
}

ในส่วนของ Dtos จะสร้างตาม Datatables Parameters ดังนี้ ซึ่งไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ Dtos ครับ

ไฟล์ Dtos/Column.cs

namespace datatables_api_tutorial.Dtos
{
  public class Column
  {
    public string data { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public bool searchable { get; set; }
    public bool orderable { get; set; }
    public Search Search { get; set; }

  }
}

ไฟล์ Order.cs

namespace datatables_api_tutorial.Dtos
{
  public class Order
  {
    public int column { get; set; }
    public string dir { get; set; }
  }
}

ไฟล์ PagingRequest.cs

using System.Collections.Generic;

namespace datatables_api_tutorial.Dtos
{
  public class PagingRequest
  {
    public int draw { get; set; }
    public List<Column> columns { get; set; }
    public List<Order> order { get; set; }
    public int start { get; set; }
    public int length { get; set; }
    public Search search { get; set; }
  }
}

ไฟล์ PagingResponse.cs

using System.Collections.Generic;
using datatables_api_tutorial.Models;

namespace datatables_api_tutorial.Dtos
{
  public class PagingResponse
  {
    public int draw { get; set; }
    public int recordsTotal { get; set; }
    public int recordsFiltered { get; set; }
    public List<Persons> data { get; set; }
  }
}

ไฟล์ Search.cs

namespace datatables_api_tutorial.Dtos
{
  public class Search
  {
    public string value { get; set; }
    public bool regex { get; set; }
  }
}

จากนั้นก็เป็นไฟล์ PersonsController.cs

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using datatables_api_tutorial.Data;
using datatables_api_tutorial.Dtos;
using datatables_api_tutorial.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace datatables_api_tutorial.Controllers
{
  [Route("api/[controller]")]
  [ApiController]
  public class PersonsController : ControllerBase
  {
    private readonly DataContext _context;

    public PersonsController(DataContext context)
    {
      _context = context;
    }

    [HttpPost("getPersons")]
    public async Task<PagingResponse> getPersons(PagingRequest pagingRequest)
    {
      var pagingResponse = new PagingResponse()
      {
        draw = pagingRequest.draw
      };
      var personQuery = _context.Persons.AsQueryable();
      if (!string.IsNullOrEmpty(pagingRequest.search.value))
      {
        personQuery = personQuery.Where(p =>
          p.firstName.Contains(pagingRequest.search.value) ||
          p.lastName.Contains(pagingRequest.search.value)
        );
      }
      var recordsTotal = personQuery.Count();
      pagingResponse.recordsTotal = recordsTotal;
      pagingResponse.recordsFiltered = recordsTotal;
      List<Persons> persons = await personQuery.OrderBy(p => p.id).Skip(pagingRequest.start).Take(pagingRequest.length).ToListAsync();
      pagingResponse.data = persons;
      return pagingResponse;
    }
  }
}

เมื่อรันระบบก็สามารถเรียกดูผ่าน Browser ได้ที่ https://localhost:5001/api/Persons/getPersons 
หรือเรียกใช้ API URL นี้แทนใน Angular ได้เลยครับ

เอกสารแนบ

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง