การติดตั้งและใช้งาน highchart ร่วมกับ angular

วันที่: 22 ก.พ. 2565 18:31 น.

การติดตั้งและใช้งาน highchart ร่วมกับ angular

Highcharts คือ javascript library สำหรับสร้างกราฟบนเว็บ ซึ่งเจ้าตัว Highcharts สร้างสามารถสร้างกราฟ ได้หลายรูปแบบนะ ไม่ว่าจะเป็น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม สามารถแสดงผลได้ทุก browser รวมทั้งแสดงผลบนมือถือได้อีกด้วย ที่สำคัญสามารถใช้งานได้ฟรีครับ ในบทความเรื่องจะพานำมาใช้กับ Angular อย่างง่าย ๆ มาเริ่มกันเลยครับ

สำหรับใครยังไม่ได้ติดตั้ง angular ก็สามารถดูวิธีติดตั้ง Angularก่อนได้เลยครับ

เริ่มจากติดตั้ง hignchart เข้ากับโปรเจค angular ของเรา โดยใช้คำสั่งดังนี้

npm install highcharts highcharts-angular

 

จากนั้นไป import ใช้ใน app.module.ts จะได้แบบนี้

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { HighchartsChartModule } from 'highcharts-angular';

import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  HighchartsChartModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

 

ทีนี้เราจะสามารถเรียกใช้งานได้แล้วครับ ผมจะลองสร้างกราฟวงกรมให้เป็นตัวอย่าง

ในไฟล์ app.component.ts จะเป็นโค้ดดังนี้

import { Component } from '@angular/core';
import * as Highcharts from 'highcharts';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 title = 'angular-highchart';

 Highcharts: typeof Highcharts = Highcharts;
 chartOptions: any = {
  chart: {
   plotBackgroundColor: null,
   plotBorderWidth: null,
   plotShadow: false,
   type: 'pie'
  },
  title: {
   text: 'Browser market shares in January, 2018'
  },
  tooltip: {
   pointFormat: '{series.name}: <b>{point.percentage:.1f}%</b>'
  },
  accessibility: {
   point: {
    valueSuffix: '%'
   }
  },
  plotOptions: {
   pie: {
    allowPointSelect: true,
    cursor: 'pointer',
    dataLabels: {
     enabled: true,
     format: '<b>{point.name}</b>: {point.percentage:.1f} %'
    }
   }
  },
  series: [{
   name: 'Brands',
   colorByPoint: true,
   data: [{
    name: 'Chrome',
    y: 61.41,
    sliced: true,
    selected: true
   }, {
    name: 'Internet Explorer',
    y: 11.84
   }, {
    name: 'Firefox',
    y: 10.85
   }, {
    name: 'Edge',
    y: 4.67
   }, {
    name: 'Safari',
    y: 4.18
   }, {
    name: 'Sogou Explorer',
    y: 1.64
   }, {
    name: 'Opera',
    y: 1.6
   }, {
    name: 'QQ',
    y: 1.2
   }, {
    name: 'Other',
    y: 2.61
   }]
  }]
 };

}

 

ไฟล์ app.component.html จะได้โค้ดดังนี้ครับ

<highcharts-chart [Highcharts]="Highcharts" [options]="chartOptions"></highcharts-chart>

 

แค่นี้แหละครับ หน้าตาจะได้แบบนี้

 

การตั้งค่าและการใช้งานกราฟประเภทอื่น ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.highcharts.com/demo ลองดูครับ

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง