สร้างเมนูหลายระดับด้วย Bootstrap 5 พร้อมรองรับการแสดงผลบนมือถือ

วันที่: 19 ก.พ. 2567 11:30 น.

สร้างเมนูหลายระดับด้วย Bootstrap 5 พร้อมรองรับการแสดงผลบนมือถือ

การสร้างเมนูหลายระดับด้วย Bootstrap 5 ถือเป็นหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม สะดวกใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์การเข้าชมบนอุปกรณ์พกพา เช่น มือถือ ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

Bootstrap 5 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเมนูหลายระดับที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการ โดยมีการออกแบบให้รองรับการแสดงผลอย่างเหมาะสมทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ

เมื่อเริ่มต้นการสร้างเมนูหลายระดับด้วย Bootstrap 5 สิ่งแรกที่ควรทำคือการใช้งาน Navbar Component ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมนูนำทาง โดยสามารถแบ่งเมนูออกเป็นหลายระดับได้อย่างง่ายดาย โดยใช้คลาส "dropdown" เพื่อสร้างเมนูย่อย

ต่อมาเราสามารถปรับแต่งการแสดงผลของเมนูในแต่ละระดับได้ โดยใช้คลาส "navbar-expand" เพื่อกำหนดให้เมนูขยายออกมาเมื่อขนาดของหน้าจอมีพื้นที่เพียงพอ

เมื่อเราต้องการให้เมนูแสดงผลอย่างเหมาะสมบนมือถือ เราสามารถใช้คลาส "navbar-toggler" เพื่อสร้างปุ่มเมนูย่อหน้าที่เมนูหลัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเมนูย่อยได้ในแบบที่สะดวกสบาย

ด้วยความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของ Bootstrap 5 เราสามารถสร้างเมนูหลายระดับที่สวยงามและสอดคล้องกับการใช้งานบนมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีและน่าพอใจสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

และนี่คือโค้ดตัวอย่าง

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
  <style>
    @media all and (min-width: 992px) {
      body {
        --bd-pink-rgb: 214, 51, 132;
        --bd-accent-rgb: 
        background-image: linear-gradient(180deg, rgba(var(--bs-body-bg-rgb), 0.01), rgba(var(--bs-body-bg-rgb), 1) 85%), radial-gradient(ellipse at top left, rgba(var(--bs-primary-rgb), 0.5), transparent 50%), radial-gradient(ellipse at top right, rgba(var(--bd-accent-rgb), 0.5), transparent 50%), radial-gradient(ellipse at center right, rgba(var(--bd-violet-rgb), 0.5), transparent 50%), radial-gradient(ellipse at center left, rgba(var(--bd-pink-rgb), 0.5), transparent 50%);
      }

      .navbar-expand-lg .navbar-nav .dropdown-menu {
        min-width: 220px;
      }

      .navbar-nav .nav-item .nav-link {
        font-size: 1rem;
        font-weight: 500;
      }

      .dropdown-menu .dropdown-item {
        --bs-dropdown-item-padding-x: 1.5rem;
      }

      .dropdown-menu li {
        position: relative;
      }

      .dropdown-menu[data-bs-popper] {
        margin-top: 0;
      }

      .nav-item .submenu {
        display: none;
        position: absolute;
        left: 100%;
        top: -.5rem;
      }

      .nav-item .submenu-left {
        right: 100%;
        left: auto;
      }

      .dropdown-menu>li:hover {
        background-color: #f1f1f1
      }

      .navbar-nav>li.nav-item:hover>.dropdown-menu,
      .dropdown-menu>li:hover>.submenu {
        display: block;
      }

      .dropdown-toggle::after {
        content: "\F282";
        font-family: "bootstrap-icons";
        margin-left: 0.35rem;
        font-weight: 900;
        font-size: 0.8rem;
        vertical-align: baseline;
        border: none;
      }

      .navbar-nav .dropdown-menu .dropdown-item.dropdown-toggle::after {
        transform: rotate(-90deg);
        vertical-align: middle;
      }
    }

    @media (max-width: 991px) {
      .dropdown-menu .dropdown-menu {
        margin-left: 0.7rem;
        margin-right: 0.7rem;
        margin-bottom: .5rem;
      }
    }
  </style>
</head>

<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="/index.html">Navbar</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#main_nav"
        aria-controls="main_nav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="main_nav">
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item active"><a class="nav-link" href="#">หน้าหลัก</a></li>
          <li class="nav-item dropdown" id="myDropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown">
              เกี่ยวกับเรา
            </a>
            <ul class="dropdown-menu border-0 shadow">
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Dropdown item 1</a></li>
              <li>
                <a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">
                  Dropdown item 2
                </a>
                <ul class="submenu dropdown-menu border-0 shadow">
                  <li><a class="dropdown-item" href="#">Submenu item 1</a></li>
                  <li><a class="dropdown-item" href="#">Submenu item 2</a></li>
                  <li>
                    <a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">
                      Submenu item 3
                    </a>
                    <ul class="submenu dropdown-menu border-0 shadow">
                      <li><a class="dropdown-item" href="#">Multi level 1</a></li>
                      <li><a class="dropdown-item" href="#">Multi level 2</a></li>
                    </ul>
                  </li>
                  <li><a class="dropdown-item" href="#">Submenu item 4</a></li>
                  <li><a class="dropdown-item" href="#">Submenu item 5</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Dropdown item 3</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Dropdown item 4</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">ติดต่อเรา</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>


  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-C6RzsynM9kWDrMNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script type="text/javascript">
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
      document.querySelectorAll('.dropdown-menu').forEach(function (element) {
        element.addEventListener('click', function (e) {
          e.stopPropagation();
        });
      });

      if (window.innerWidth < 992) {

        document.querySelectorAll('.navbar .dropdown').forEach(function (everydropdown) {
          everydropdown.addEventListener('hidden.bs.dropdown', function () {
            this.querySelectorAll('.submenu').forEach(function (everysubmenu) {
              everysubmenu.style.display = 'none';
            });
          })
        });

        document.querySelectorAll('.dropdown-menu a').forEach(function (element) {
          element.addEventListener('click', function (e) {

            let nextEl = this.nextElementSibling;
            if (nextEl && nextEl.classList.contains('submenu')) {
              e.preventDefault();
              if (nextEl.style.display == 'block') {
                nextEl.style.display = 'none';
              } else {
                nextEl.style.display = 'block';
              }

            }
          });
        });

      }
    });
  </script>
</body>

</html>

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แจกโค้ด CSS Hover Effect ที่ใช้บ่อย ๆ

แจกโค้ด CSS Hover Effect ที่ใช้บ่อย ๆ

เมื่อวันที่: 7 มิ.ย. 2566 09:49 น.

การวน loop สร้างตาราง php

การวน loop สร้างตาราง php

เมื่อวันที่: 7 ก.พ. 2565 21:39 น.

สร้างการเรียงเมนูด้วย SortableJS

สร้างการเรียงเมนูด้วย SortableJS

เมื่อวันที่: 19 ก.พ. 2567 10:57 น.