ทำภาพสไลด์สวย ๆ ด้วย Card ร่วมกับ Swiperjs ใน Bootstrap 5 ล่าสุด

วันที่: 9 ก.พ. 2566 13:37 น.

ทำภาพสไลด์สวย ๆ ด้วย Card ร่วมกับ Swiperjs ใน Bootstrap 5 ล่าสุด

ในบทความนี้จะพาทำเรื่องภาพสไลด์ หรือบทความที่ประกอบรูปภาพสวย ๆ ด้วย Swiperjs ที่ใช้งานร่วมกับ Bootstrap 5.3 ซึ่งรองรับการแสดงผลบนมือถือได้อย่างสวยงาม เนื่องจาก Swiperjs นั้นเป็น JS framework ที่มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งให้ใช้งานร่วมกันเว็บไซต์และแอปฯ บนมือถือได้อีกด้วยนะ 

ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด

Card Swiper Bootstrap 5

โค้ดทั้งหมด

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Card Swiper Bootstrap 5</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@9/swiper-bundle.min.css" />
  <style>
    body {
      background-color: var(--bs-primary-bg-subtle);
    }

    .swiper {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }

    .swiper-slide {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      padding: 2.5rem 0;
    }

    .swiper-slide img {
      object-fit: cover;
      height: 196px;
    }

    .swiper-slide .card {
      border-color: var(--bs-primary-border-subtle);
    }

    .swiper-button-next,
    .swiper-button-prev {
      background-color: #ffffff;
      border-radius: 50%;
      width: var(--swiper-navigation-size);
      height: var(--swiper-navigation-size);
    }

    .swiper-button-next:after,
    .swiper-button-prev:after {
      font-size: 1.5rem;
    }
  </style>
</head>

<body>

  <div class="container">
    <div class="pt-5">
      <h1>Card Swiper Bootstrap 5</h1>
      <p class="lead">รองรับการแสดงผลบนมือถือได้ ด้วย swiperjs</p>
      <a href="https://puwanai.com/card-swiperjs-bootstrap-5.html" class="btn btn-success">กลับไปยังบทความ</a>
      <!-- Swiper -->
      <div class="swiper mySwiper">
        <div class="swiper-wrapper">
          <div class="swiper-slide">
            <div class="card">
              <img src="./images/img-6.jpeg" class="card-img-top" alt="...">
              <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Card title</h5>
                <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the
                  bulk
                  of the card's content.</p>
                <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="swiper-slide">
            <div class="card">
              <img src="./images/img-2.jpeg" class="card-img-top" alt="...">
              <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Card title</h5>
                <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the
                  bulk
                  of the card's content.</p>
                <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="swiper-slide">
            <div class="card">
              <img src="./images/img-3.jpeg" class="card-img-top" alt="...">
              <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Card title</h5>
                <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the
                  bulk
                  of the card's content.</p>
                <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="swiper-slide">
            <div class="card">
              <img src="./images/img-4.jpeg" class="card-img-top" alt="...">
              <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Card title</h5>
                <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the
                  bulk
                  of the card's content.</p>
                <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="swiper-slide">
            <div class="card">
              <img src="./images/img-5.jpeg" class="card-img-top" alt="...">
              <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Card title</h5>
                <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the
                  bulk
                  of the card's content.</p>
                <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="swiper-slide">
            <div class="card">
              <img src="./images/img-1.jpeg" class="card-img-top" alt="...">
              <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Card title</h5>
                <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the
                  bulk
                  of the card's content.</p>
                <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="swiper-button-next shadow"></div>
        <div class="swiper-button-prev shadow"></div>
        <div class="swiper-pagination"></div>

      </div>
    </div>
  </div>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <!-- Swiper JS -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@9/swiper-bundle.min.js"></script>
  <!-- Initialize Swiper -->
  <script>
    var swiper = new Swiper(".mySwiper", {
      slidesPerView: 1,
      spaceBetween: 20,
      pagination: {
        el: ".swiper-pagination",
        dynamicBullets: true,
      },
      navigation: {
        nextEl: ".swiper-button-next",
        prevEl: ".swiper-button-prev",
      },
      breakpoints: {
        768: {
          slidesPerView: 2
        },
        1024: {
          slidesPerView: 4
        },
      },
    });
  </script>

</body>

</html>

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง