แจกโค้ด CSS Hover Effect ที่ใช้บ่อย ๆ

วันที่: 7 มิ.ย. 2566 09:49 น.

แจกโค้ด CSS Hover Effect ที่ใช้บ่อย ๆ

โพสต์นี้จะมาพูดถึง Hover กัน ก่อนอื่นมารู้จัก Hover กันก่อนครับ 

Hover เป็นคำสั่งหนึ่งในภาษา CSS ซึ่งเป็นเหตุการณ์ (Event) ที่ผู้ใช้นำ Cursor มาวางเหนือ Element ต่าง ๆ เช่น ลิงก์ รูปภาพ หรือ div เป็นต้น

และในโพสต์นี้จะพามาดูการใช้ Hover สำหรับรูปภาพ ซึ่งใช้บ่อยมาก ๆ และใช้ร่วมกับ bootstrap 5 อีกเช่นเคย เลยมาจดไว้หน่อยครับ

มี 3 รูปแบบ คือ การ zoom ทั้งภาพ การ zoom ในกรอบ และการสั่ง opacity ให้ลดลงครับ

 

ตัวอย่าง ดาวน์โหลด

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Css Hover Effect</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-9ndCyUaIbzAi2FUVXJi0CjmCapSmO7SnpJef0486qhLnuZ2cdeRhO02iuK6FUUVM" crossorigin="anonymous">
  <style>
    .container {
      max-width: 900px;
    }

    /** img zoom **/
    .img-zoom-hover img {
      transition: transform .4s;
    }

    .img-zoom-hover:hover > img {
      transform: scale(1.1);
    }

    .img-transition img {
      -webkit-transition: all .4s ease;
      transition: all .4s ease;
    }

    .img-transition:hover img {
      opacity:0.6;
      filter: alpha(opacity=60);
    }

  </style>
</head>

<body>
  <div class="mt-5">
    <div class="container text-center">
      <h1 class="mb-3">Css Hover Effect ที่เรียกใช้บ่อย ๆ</h1>
      <div class="row">
        <div class="col-md-4">
          <a href="index.html" class="img-zoom-hover">
            <img src="images/03.jpg" alt="img 1" class="mw-100 rounded-2">
          </a>
          <div class="mt-3"><b>รูปแบบที่ 1</b></div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <div class="card overflow-hidden rounded-2 border-0">
            <a href="index.html" class="img-zoom-hover">
              <img src="images/02.jpg" alt="img 1" class="mw-100 rounded-2">
            </a>
          </div>
          <div class="mt-3"><b>รูปแบบที่ 2</b></div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <a href="index.html" class="img-transition">
            <img src="images/01.jpg" alt="img 1" class="mw-100 rounded-2">
          </a>
          <div class="mt-3"><b>รูปแบบที่ 3</b></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>

</html>

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง