แยกตัวอักษรจากข้อความภาษาไทย

เครื่องคัดแยกตัวอักษรให้เป็นแต่ละตัว โดยแยกรวมสระด้วย

ล้างค่า

ผลลัพธ์

ท,ด,ส,อ,บ,ข้,อ,ค,ว,า,ม,ที่,มี,อั,ก,ข,ร,ะ,อ,ยู่,ด้,ว,ย

รู้หรือไม่ ?

ระบบแยกตัวอักษรจากข้อความภาษาไทยทำงานอย่างไร

โปรแกรมแยกตัวอักษร จะนำข้อความที่ท่านต้องการไปวิเคราะห์ และรวบรวมตัวอักษรที่มีสระ บน ล่าง แล้วค่อยแยกตัวอักษรออกมา เพื่อจะได้ติดไปกับตัวอักษรนั้น ๆ และจะทำให้ไม่เสียรูปแบบของตัวอักษร นำไปประยุกต์ทำเกมใบ้คำได้ด้วยแหละ

เครื่องมือที่ใช้บ่อย